Ebruistan Çizim Kursları

Thumbnail image

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari

“Toplumun Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması” aynı zamanda özellikle televizyon yayınlarının kültürel değerlere etkisinin kamuoyu tarafından nasıl algılandığını göstermektedir. Yayın türü ve içeriklerinin Türkiye’nin toplumsal ve kültürel değerlerini yansıtma biçimlerini,Türkiye’nin sanatı, sineması, müziği ve inanç zenginliklerinin kamu ve özel televizyonlardaki temsillerinin kamuoyu tarafından nasıl değerlendirildiğini ortaya koyan araştırma ayrıca şiddet, cinsellik ve argo içeren programların çocuklar ve gençler üzerinde ne tür etkiler yapabileceğine işaret etmektedir.

Kültür ve Turim Bakanlığı ve kültür politikalarının kamuoyunda nasıl algılandığını, medyanın kültürel değerler ve süreçler üzerindeki etkilerinin toplum tarafından nasıl değerlendirildiğini gösteren bu araştırma yeni veriler sunmakta, sosyoloji, antropoloji, iletişim bilimleri ve kültürel çalışmalar açısından önemli tartışmalar başlatabilecek nitelikler taşımaktadır.

Devamını Oku Yorum Yok

Maskeler Mask Yapımı

Thumbnail image

Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar

Kitle iletişim araçları toplumsal hayatı, siyasi, kültürel ve ekonomik süreçleri etkilemektedir. Medya, sunduğu haberleri, dizileri ve mesajları seçme ve belirleme, ilettiği mesajları da belirli bir bakış ile çerçeveleme yetkisinden dolayı izleyici üzerindeki etki gücünü artıran ve pekiştiren bir konumdadır. Özellikle nerdeyse her hanede bulunan, günlük hayatın bir parçasına dönüşen ve sunduğu ürün ve mesajları geniş kitlelere ulaştıran televizyonların toplumsal algıları ve pratikleri etkileme, şekilendirme ve değiştirme potansiyeli taşıdığını söylemek mümkündür. Bir başla ifade ile genel olarak medya, özel olarak televizyonun içinde yaşadığımız toplumsal gerçekliği yeniden tanımlayabilme ve toplumsal kurumlara (siyaset, ekonomi, eğitim, kültür, aile vb) ilişkin algı ve beklentilerimizi etkileyebilme gücüne ulaştığı görülmektedir. Bütün bu gelişmeler medyanın etkilerinin araştırlmasını gerekli kılmaktadır.

Thumbnail imageMask YapThumbnail imageMask YapThumbnail imageMask YapThumbnail imageMask YapThumbnail imageMask Yap

Devamını Oku Yorum Yok

Çocuk Faaliyetleri

Thumbnail image

Kursda Ogretilen Teknikler

Kitle kültürünün hayata etkisine ilişkin yukarıda söylenenlerin izdüşümleri, artık Türkiye’de de gözlemlenir durumdadır. Türkiye’de toplumsal yaşam son yıllarda giderek artan ölçüde televizyona endeksli hale gelmiş, dünya adeta ekrana sıkışmıştır. Medyanın, insanların görüş, tutum ve davranışlarını yönlendirici, güdümleyici ve belirleyici etkisi, ülkemizde ve dünyada gerçekleşen pek çok olayda fark edilmektedir. Bu çerçevede araştırmanın amacı, kitle iletişim araçlarının üretip yaygınlaştırdığı popüler ürünlerinin kültür üzerindeki etkilerini analiz etmek amacıyla bilimsel veriler toplamak; uygulanan kültür politikalarının kamuoyunda nasıl algılandığını, ve kültürel değerlerin korunması yönündeki beklentilerinin neler olduğunu tespit etmek ve bu konuda uygulanabilir politika önerileri geliştirmektir.

 Thumbnail imageÇocuklara Resim Atölyesi Thumbnail imageÇocuklara Resim Atölyesi Thumbnail imageÇocuklara Resim Atölyesi

Devamını Oku Yorum Yok

Çocuklar Pastel Çizim Atölyesinde

Thumbnail image

Hobi Sanata Gonul Verenler

Dünya hızlı bir değişim sürecinin içinden geçmekte, geleneksel kurum ve yapıların hakim olduğu toplumlarda bile tüm dünyayı şaşırtan dönüşümler ve halk devrimleri yaşanmakta, söz konusu geniş kapsamlı değişimler siyaset, ekonomi ve kültürü etkilemekte, günlük yaşam pratiklerini ve alışkanlıklarını şekillendirmektedir.

Dünyadaki hızlı ve kapsamlı değişiminin merkezinde ise yeni düşünce ve eylem imkanları sunan, siyasi kültür ve toplumsal temsillerin yeniden şekillenmesine katkıda bulunan medya yer almaktadır. Medya farklı biçim, içerik ve teknolojisi ile birey ve toplumun hayatını kurgulama, biçimlendirme ve yorumlama biçimini etkilemekte ve değiştirmektedir.

Bir başka deyişle iletişim araçları toplumun günlük hayatını, tutum ve davranışlarını etkilemekte, bir başka deyişle onun kültürünü yeniden biçimlendirmektedir.

Thumbnail imageÇocuklara Resim Thumbnail imageÇocuklara Resim Thumbnail imageÇocuklara Resim

Devamını Oku Yorum Yok

Çocuklar ve Çizim Eğitimleri

Thumbnail image

Hobi Sanat Gruplarimiz

Kitle iletişim araçları söz konusu olduğunda ile akla gelen televizyon ise her evin bilgi, kültür, değer ve eğlence kaynağı haline gelmiştir. Sosyalleşme süreçlerinin geleneksel formu modern toplumlarda içerik değiştirmiş, kitle iletişim araçları ve özellikle televizyon yeni nesillerin sosyalleşme süreçlerinde kritik roller üstlenmiştir. Artık gençler meslek seçiminde bile ebeveynlerin yönlendirmesinden çok yaygın imajlar ve popüler kültürün sunduğu alternatifler üzerinde durmakta, kitle kültürünün etkisiyle veya onun ürettiği meslekleri tercih etmeye başlamışlardır.

Thumbnail imageÇocuk DahilerThumbnail imageÇocuk Dahiler

Devamını Oku Yorum Yok

Sulu Boya Atölyelerinde

Thumbnail image

Hobi Sanat Egitici Kurslar

Kitle iletişim araçlarından özellikle televizyon, evlerin vazgeçilmez eşyaları arasında sayılan görsel-işitsel bir aygıt olarak artık insanların doğdukları günden itibaren izledikleri ve bilgilendikleri bir kaynak haline gelmiştir. Zira, televizyon ülkede ve dünyada neler olup bittiğini öğrenmek için başvurulacak bir araç olmanın yanı sıra, nerede nasıl giyileceği, nasıl oturup kalkılacağı ve nasıl yenileceği, ne tür müzik dinleneceği, hangi durum karşısında ne tür bir tavır alınacağı gibi konularda fikirler veren, seçenekler sunan ve yönlendiren bir konumdadır.

Thumbnail imageMinik Ressam Thumbnail imageRessam Thumbnail imageMinik Ressam AdaylarıThumbnail imageRessam

Devamını Oku Yorum Yok