Anadolu Sanat Eğitim Atölyesinde Öğrencilerin Çalışma Ortamları Videoları

Thumbnail image

Ozel Dersler Adana

Gerçekçi sanatta, her tip kişilik özelliklerini taşır, ama her kişiliğin tip özellikleri yoktur. Kişilik imgeleri tipik durumlar içinde verildiği sürece, yapıtın tümü gerçekçi yöntemin sınırları içinde bulunuyor demektir. «Buradan da anlaşılacağı gibi, tip özelliği gerçekçiliğin geçici bir özelliğidir, çünkü gerçekçilikle birlikte tipleştirme de değişmektedir. Klasik anlamda «tip»in olmaması, tipik olanın, daha doğrusu, gerçekçi olanın verilmemesi anlamına gelmez. Tipin oluşabilmesi, gerçekçi kişiliğin genelleşebilmesi ölçüsüne bağlıdır; böyle bir genellendirmenin yapılabilip yapılamaması, yapıttaki gerçekliği ortadan kaldırmaz. İşte burada da, toplumcu gerçekçiliğin nasıl klasik ya da eleştirel gerçekçiliğin düz bir devamı olmadığını; onu biçimce değil, özce kavrayarak geliştiğini görmekteyiz.

Devamını Oku Yorum Yok

Heykel Sanatı Eğitim Kursları

Thumbnail image

Lise Ogrencilerine Ozel Kurslar

Sanatta yeniliğin, gerçek yeniliğin ne olduğunu doğru olarak kavrayabilmemiz için, önce sanatta yenilik ile sanatsal gelişme, giderek, sanatsal gelişme ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiye bakmamız gerekir. Çünkü sanatsal gelişmenin olduğu kadar, toplumsal gelişmenin de en önemli etmenlerinden biri, eski ile yeni arasındaki mücadeledir. Sanatsal ve toplumsal gelişmenin itici gücü, eski ile yeni arasındaki mücadeleye dayanır.

Tıpkı yeni üretim tarzı ve üretim ilişkilerinin eski üretim tarzı ve ilişkilerinin içinden doğması, onunla bir çatışmaya girmesi ve sonunda onu tarihte olumsuzlayarak aşması gibi, sanatta yeni de, eski olanın bağrında gelişerek onunla bir çatışma içine girer ve sonunda onu olumsuzlayarak aşar. Sanat tarihine bu açıdan baktığımızda göreceğiz ki, bütün bir sanatsal gelişme, yeni ile eski arasındaki mücadeleyle varlığını kazanmakta ve yerini öbürüne terk etmektedir. Sanatsal gelişme ile toplumsal gelişmenin bağıntısı içinde bunu şöyle örneklendirebiliriz: Nasıl Ortaçağ sosyo-ekonomik yapısı ve feodal üretim tarzı ile aşılarak geride bırakılmışsa, buna bağlı olarak feodal sanatsal kültür değerleri de Rönesans’ın yeni sanatsal kültür değerleri karşısında öylesine aşılarak geride bırakılmıştır.

Devamını Oku Yorum Yok

Resim Heykel Sergileri

Thumbnail image

Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar

Burjuva kültür ideolojisinde bu ikililiği saptayan Prof. Kongar, «güç birliği» önermektedir; bizce tıpkı Ahmet Hamdi Tanpınar gibi. Ama bu «eklektik» görüşe de karşı çıkılarak, «tekleşme» istenmekte, ancak, «İslâm’a yeniden dönüş»le bunun olanaklı olabileceği düşünülmektedir. Böyle bir şey, inkılâpçılardan «öc alma» biçiminde yorumlanabilirse de, aslında kapitalizmin genel dünyasal bunalım dönemlerinde her zaman «yeni mitolojilere, metafizik ve mistik dünya görüşlerine el atıldığını da unutmamak gerekir. «Kapitalizmin genel manevi bunalımı» ile «gerçeklikten kaçış» ideolojileri birbirinin ayrılmaz bileşkeleridir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Devamını Oku Yorum Yok

Heykel Resim Dersleri

Thumbnail image

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari

Bu arada belirtelim ki, gerçekçilik dünya sanat ve edebiyat tarihinde gerçekçi-olmayan yönelimler karşısında kullanılan genelinde bir terimdir; tarihsel yöneliminin kendisini bizlere anlatır. Ama tarihsel gelişmesi içinde, çeşitli evrelerden geçmiştir ve birbirinden nitelikçe farklılıklar taşıyan bu uğraklar dolayısıyla farklı tanımlar kazanmıştır. Tarihsel bir olgu olarak ilk kez ortaya çıktığı dönemin yönelimini ve özelliklerini belirtmek İçin, gerçekçilik, «ilk gerçekçilik» ya da «Rönesans gerçekçiliği» olarak anılır, genelinde burjuva toplumunun olumlanışı sürecini içine alır ve ona bağlı sanatsal özellikler ve eğilimler gösterir. Burjuva toplumunun gerçekçi yöntemle ama burjuvaca eleştirilisi ise eleştirel gerçeklik olarak bilinir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Devamını Oku Yorum Yok

Özel Heykel Atölyesi

Thumbnail image

Kursda Ogretilen Teknikler

Gerçekçiliğin daha sonraki aşaması ise, eleştirel gerçekçilikten nitelikçe farklı bir yönelim olarak, gerçekliğin toplumculuk bilinciyle ve diyalektik maddeci yöntemle verilişi biçiminde toplumcu gerçekçiliktir ki bugün gerçekçilik denince, bundan aslında, en yetkin şekliyle, toplumcu gerçekçilik anlaşılmalıdır. Burada belirtmek istediğimiz olgu, gerçekçiliğin bu evreleri arasında gerek bilgi-kuramsal/değer-bilgisel açıdan, gerekse konsitrüktif modellendirici açıdan farklılıklar taşıdığı; bilimlerin ve sanatsal yaratma ilkelerinin gelişmesi, toplumsal-yaşamsal gelişmenin daha da derinden kavranması koşutunda, gerçekliğin algılanışı ve yansıtılışının da değişiklikler gösterdiğidir.

Devamını Oku Yorum Yok

Güzel Sanatlar Fakülteleri İçin Heykel Kursları

Thumbnail image

Hobi Sanata Gonul Verenler

Bu nedenle, eleştirel gerçekçilikle toplumcu gerçekçiliğin yaratma ilkeleri arasında farklılıklar olduğu gibi; sözgelişi, toplumcu gerçekçilik, eleştirel gerçekçiliğin yaratma ilkelerinin değişik (toplumcu) konularla sürdürülmesi demek değildir; bugünkü eleştirel Gerçekçilikle 19. yüzyıl eleştirel gerçekçiliği arasında da farklılıklar vardır. Kaldı ki, toplumcu gerçekçilik de, gerek estetiksel özelikleri, gerekse kategorileri bakımından dural, donmuş ve sona ermiş bir durumda değil; sürekli devingenlik ve değişim içindedir. Kısacası, gerçekçilik tarihsel olarak gelişme göstermiş oluğu gibi, toplumsal yaşamdaki gelişme ve değişmeleri de bütün karmaşıklığı ve tarihsel eşitsizliği içinde yansıtmıştır ki, bu süreç de insanoğlunun «ön tarihi»ne özgü bir süreçtir; ancak bu ön tarih» aşıldıktan sonra, yani, insanoğlu tarihinde sınıfsal farklılıklar olmadığında, gerçekçilik de, burjuva gerçekçilik ya da toplumcu gerçekçilik olmaktan çıkarak, «arı» bir gerçekçilik haline gelecektir.

Devamını Oku Yorum Yok