Kategori: HEYKEL

Adanadaki Hobi Araçları Nelerdir

 Thumbnail image

Hobi Sanat Gruplarimiz

Çünkü kültürde, özellikle de bilimde, toplumsal kesim farklılığını gösteren şey olguların, yasaların ya da araştırma yöntemlerinin kendisi değil, ama bunların belirli bir felsefî-yöntembilimsel görüşle çözümlenmeleri, yorumlanmaları, genellendirilmeleri ve pratikte uygulanmalarıdır.

 

Bu nedenle, herhangi bir «burjuva fizik», «burjuva matematik» olmayacağı gibi, söz konusu bu alanlarda yapılacak herhangi bir buluş ancak onun nasıl yorumlanacağına bağlıdır. Örneğin metafizik, agnostik ya da eklektik bir şekilde idealistçe mi, yoksa diyalektik maddeci bir şekilde mi? Üçüncü nokta ise şu: Hiç kuşkusuz, gerek kuramsal-bilgisel, gerekse pratik-siyasal açıdan, manevi kültürün, bağlı olduğu toplumsal kesimin fikir ve değer sistemiyle dolaşımsız bir bağlantısı vardır ve her toplumsal kesim bu kendi kültürünü öteki üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda uygulamak ister.

 

Ama bu süreç içinde her iki kültür de karşılıklı bir etkileşme içindedir; birbirlerinin etki alanı içinde gidip gelirler ve güçleri oranında birbirlerini kendilerine çekerler. (Nitekim ilerde de değineceğimiz üzere, «kültür yakınlaşması kuramları» da aslında buradan kaynaklanır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Adanadaki Çok Başarılı Çocuklara Özel Heykel Kursları

Thumbnail image

 

Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar

Öte yandan, bilimsel maddeci estetikte, estetiksel olan ile sanatsal olanın birbirinden ayrılmayacağı, estetiğin bu ikisini birden içerdiği görüşü ağır basan bir yönelim olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin, Sovyet estetikçi I. Maza, genel bir kuram ya da bilim olarak estetiğin yalnız sanatı, daha doğrusu sanatsal kültürü değil, bir bütün olarak estetiksel kültürü içerdiğini söylemektedir .

J. Borev, estetiği dünyayı güzelliğin yasalarına göre özümlemenin, estetiksel özümlemenin en yüksek biçimi olarak, sanatta dünyanın imgesel olarak verilişinin en genel ilkeleri olarak tanımlarken , M. Kağan da estetiği gerçekliğin estetiksel olarak özümlenişinin, sanatsal kültürün genel gelişme yasallıklarının bilimi olarak tanımlamaktadır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Adana Eski Kız Lisesi Sergi Etkinlik Programları

Thumbnail image

Çünkü kültür bunalımına salt açyapıdan bakılarak bir çözüm aranmakta, «manevi model»in ne olacağı tartışılmaktadır. Bunu şöyle açabiliriz, «dışa bağımlı az gelişmiş» kültürün niteliği ne olacaktır? «Dışa bağımlılık» dolayısıyla Batı’cı mı? «Az gelişmişlik» dolayısıyla Doğu’cu mu? Ya da sorunu tam tersine çevirelim. «Dışa bağımlılık» yüzünden Doğu’cu mu, az gelişmişlik yüzünden Batı’cı mı? Aslında birbirinin ayrılmaz bileşkeni olan bu iki olgu bir «açmaz» biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Çünkü geleneksel düşünce ile yenileşme düşüncesini uyumlu bir çözüme ulaştıramamış (yani, temelde feodal oluşum ile kapitalist oluşum arasında bocalayan) egemen düşünce kendi açmazını yaratan temel açmaza bir çözüm getirememektedir; kendi içinde uyumlu bir kapitalist altyapısal kültürü kuramamış bir toplumda uyumlu bir burjuva ya da «seçkinler» kültüründen nasıl söz edilebilir ki?

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et