Etiket: adanada resim eğitimleri

Sanat Segileri Sanat Faaliyetleri

Thumbnail image

Adana da Çocuklar İçin Eğitici Kurslar

Popüler kültürün tüketim kültürüyle doğrudan ilişkisi, kitle iletişim araçlarıyla kültürün bizzat kendisinin bir endüstri haline gelmesi, yüksek kültürün geri plana itilişi ve topluma yönelik bir tahakkümün oluşturulması belli başlı eleştiri noktalarıdır. Theodor Adorno gibi Frankfurt Okulu üyeleri kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerini öne çıkarmış ve kültür endüstrisinde kültürün kitlelerce üretilmeyip yukarıdan aşağıya bir dayatmayla oluşturulduğunu savunmuştur. Tüketicinin kültür endüstrisinin öznesi olmayıp nesnesi durumunda olduğunu belirten Adorno, kültür endüstrisinin koruduğuna inanılan şeylerin aslında bu endüstrinin kendisi tarafından yıkıldığına işaret eder. “Renkli film, o şenlikli eski tavernayı, bir bombanın becerebildiğinden daha büyük ölçüde yok etmiştir.”5 Adorno’ya göre aydınlanma, toplumsal değişimin rasyonel şekilde gerçekleşeceğine inanan bir entelektüel elitin projesidir.

Bu projenin en çarpıcı sonucu günümüz toplumlarında ekonomik ve siyasi gücün artarak merkezileşmesidir. Adorno kültürel alanda bu rasyonel merkezileşmeden kaçmanın, özgün ve üretken olabilmenin mümkün olduğunu ifade ederken bu sahada da aynı rasyonelleşmenin kendini gösterdiğine vurgu yapar. Aslında rasyonel otoriteden bir kaçış yahut bir sığınak olan kültür de giderek sanayileşen bir üretim alanı haline gelmekte ve insanlara sahte bir özgürlük hissi yaşatmaktadır. Bir başka deyişle kapitalist toplumlarda ekonomik güç tekelleştikçe kültür bağımsız bir üretim ve tüketim alanı olmaktan çıkıp, kültür endüstrisini yöneten kapitalist iş adamları tarafından şekillenen ve yönlendirilen bir sektör haline gelmektedir.

Thumbnail imageGenç Ressamların SergileriThumbnail imageGenç Ressamların SergileriThumbnail imageGenç Ressamların Sergileri

okumaya devam et

Sanatsal Etkinliklerin Yapıldığı Yerler

Thumbnail image

Anadolu Güzel Sanatlardaki Tüm Kurslar

Popüler kültür için yapılan dördüncü bir tanımlama popüler kültürü folk kültürle beraber ele alır ve halkın halk için ürettiği kültür olarak tanımlar. Ancak bu tanımlama bir yandan halkın içine kimin dahil olduğu sorusunu da beraberinde getirirken, öte yandan popüler kültürün barındırdığı ticari kaygıyı göz ardı eder. Popüler kültürün beşinci tanımlaması Gramsci’nin toplumda baskın grupların entelektüel ve ahlaki liderlik süreçleriyle daha alt grupların onayını kazanma arayışı olarak ‘hegemony’ kavramı kullanılarak yapılmıştır.

Burada popüler kültür alt grupların direnciyle baskın grupların mücadele alanı olarak görülür ve söz konusu olgu ne kitlenin ürettiği kültürdür ne de halkın ürettiği karşıt kültürdür; aksine direnç ve ortaklığın ürettiği değiş tokuş ve uzlaşma alanıdır. Böylece popüler kültür ürünleri Gramsci’nin ifadesiyle ‘uzlaşı dengesi, ifade eder ve bu süreç hem tarihsel hem de senkroniktir. Örneğin, deniz kıyısı sahil tatilleri tarihte aristokratik bir olay olarak başlamış fakat zamanla popüler bir olguya dönüşmüştür.

Thumbnail imageAnadolu Sanat SergiThumbnail imageAnadolu Sanat SergiThumbnail imageAnadolu Sanat Sergi

okumaya devam et

Resim Şenliklerin Düzenleyen Kurumlar ve Adresleri

Thumbnail image

Anadolu Genel Bütün Kurslar Hakkında Kısa Bilgi Veriyor

Popüler kültürün üçüncü bir tanımı “kitle kültürü” olarak ifade edilebilir. Burada asıl söylenmek istenen şey popüler kültürün ticari kültür olduğu ve kitle tüketimi için yapılan kitle üretimi olduğu gerçeğidir. Kitle kültürü perspektifinden yapılan çalışmalar çoğunlukla kültürün daha farklı anlaşıldığı geçmişteki bir ‘altın çağ’dan söz eder ve kaybolan bir organik topluma ve kaybolan bir folk kültüre işaret ederler. Ayrıca söz konusu yaklaşımdan yapılan analizler kitle kültürü konusunda baş aktör olarak Amerikan kültürünü işaret eder.

Thumbnail imageEğlenceli FotolarThumbnail imageEğlenceli FotolarThumbnail imageEğlenceli Fotolar

okumaya devam et